H.G Nr. 301/2012 Pentru Aprobarea Normelor Legii Nr. 333/2003 Privind Paza Obiectivelor, Bunurilor, Valorilor Și Protecția Persoanelor - Evaluare De Risc La Securitatea Fizica

Ce Contine  Legea Nr. 333/2003 Si Ce Inseamna o evaluare de risc la securitatea fizica ?

In urmatoarea lege gasim mai multe detalii despre o evaluare de risc la securitatea fizica. – Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – evaluarea de risc la securitatea fizica – 
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 17 mai 2012.
În vigoare de la 16 iunie 2012.

Ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 și 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre .  Evaluarea de risc la securitatea fizica

Art. 1. –
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 –

(1) Adoptarea măsurilor de securitate  se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Jurisprudență
Constituie contravenție încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:

1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;
Jurisprudență

2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;

3. neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă;

4. nedepunerea planului de pază la organele de poliție competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă;

5. nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din anexă;

6. încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimațiilor sau accesoriilor de echipament;

7. nerespectarea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție a dispozițiilor art. 31 din anexă;

8. nerespectarea obligației de înființare a registrului special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

9. neconsemnarea în registrul special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

10. neîndeplinirea obligației de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;

11. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a dispozițiilor art. 50 alin. (3) din anexă;

12. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă;

13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) și art. 53 alin. (2) din anexă;

14. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;

15. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;

16. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. c) și art. 57 alin. (3) din anexă;
Modificări (1)

17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;

18. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (3) și art. 85 alin. (1) din anexă;

19. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;

20. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;

21. nerespectarea dispozițiilor referitoare la proiectarea și modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției prevăzute la art. 70 din anexă;

22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din anexă;

23. nerespectarea de către societățile specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 86 din anexă;

24. nerespectarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) din anexă;

25. nerespectarea dispozițiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;

Jurisprudență

Art. 4. – evaluarea de risc la securitatea fizica

(1) Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 și 19;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 și 28;
Modificări (1), Jurisprudență

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 și 25;
Modificări (1), Jurisprudență

d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 15;
Modificări (1)

e) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanei juridice, după caz.

Art. 5. –
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor care le revin potrivit legii.

Art. 6. –
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal  jumătate din minimul amenzii ,agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. – Jurisprudență – Evaluare de risc la securitatea fizica

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcționare a unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 trebuie să fie potrivit cerințelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
Modificări (5), Jurisprudență

(2) Licențele de funcționare avand avizul inspectoratului de poliție județean  rămân valabile dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
Jurisprudență

Art. 8. – Jurisprudență
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării.

(2) Instrucțiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2).

Punere in aplicare a dosarului de Evaluare de risc la securitatea fizica

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003  se abrogă. 
 Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 completa aici .

Parteneri :  www.anunturi4all.ro  dirweb.anunturioferta.ro   www.megaportal.ro